Tips til et HUværdigrundlag.

21. april 2021Tilføjet d. 8. juli 2021: OBS - Dette indlæg er skrevet før Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) bekendtgjorde, at de er i proces med at udarbejde vejledning til kommunerne om hjemmeundervisning og tilsynet dermed. Forhåbentligt vil disse kommende vejledninger værne om hjemmeunderviseres rettigheder, og give klarere retningslinjer for det kommunale tilsyns beføjelser. FLID arbejder ihvertfald derfor. Vi retter dette indlæg til, når den færdige vejledning kommer - hvis det bliver relevant.

_________________________________________________________________________________Et værdigrundlag er særligt relevant for os, der ønsker et HUliv uden pensum, elevplaner og målstyring - som middel til at samarbejde med tilsyn og give tilsyn mulighed for at udføre sin opgave, uden at slippe det frie læringsliv.


Herunder kommer et skitseforslag til et værdigrundlag og lidt input til hvordan I kan udfylde rammen, så det afspejler det HUliv I selv ønsker og lever.


1: Pak dit værdiggrundlag ind i relevant lovgivning ved at starte med at beskrive de rettigheder et frit læringsliv hviler på under dansk lovgivning.


F.eks. Grundlovens § 76, Folkeskolelovens § 33, Friskolelovens kapitel 8, og Den Europæiske Menneskerettigheds Konventions tillægsprotokol 1 stk. 2.


På den vis fremgår det tydeligt, at I kender jeres rettigheder, og det er samtidig information til tilsyn, hvis de ikke er bekendt med lovrammen for HU. Tilsyn er desuden vant til at arbejde under lovparagraffer, så en præsentation af den lovgivning vi HU'ere er under, er en kommunikationsform/formidling et tilsyn er vant til og forstår.2: Brug evt. stå-mål-med-kravet som det overordnede formål for jeres HUliv.


Stå-mål-med-kravet betyder ganske enkelt at et hjemmeundervist ungt menneske, der når slutningen på sin undervisningspligtige periode, skal have fået en undervisning, som giver de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som havde vedkommende gået i folkeskolen. Idet stå-mål-med-kravet er lovpligtigt for HU'ere, er det en tydeliggørelse af, at I er bekendt med den lovramme HU virker under, når det indskrives i et værdigrundlag, og det vil være en formidlingsform tilsyn er vant til at stå overfor. At inddrage stå-mål-med-kravet i et HU-værdigrundlag kan være både betryggende for tilsynet og være formidlende og afgrænsende fra HU'erens side, da det kan bruges til at påpege overfor tilsyn, at stå-mål-med-kravet er det eneste mål, der er lovpligtigt at indfri under HU-lovgivning.

(Selvom stå-mål-med kravet tilsyneladende er enkelt, så er det dog fortsat interessant at vende spørgsmålet om, hvordan det tolkes i praksis, fordi folkeskolens resultater er så differentierede. Spørgsmålet kan være - gælder folkeskolens differentierede resultater reelt for HU'ere i praksis - som en målestok baseret på folkeskolens konkrete virkelighed - eller stilles der på udtalte og subtile måder større krav til HU'ere, og i så fald er de evt. større krav rimelige og understøttet af lovgivning? Det er et interessant udvekslingspunkt med relevante aktører, fordi det kan skabe blik for om stå-mål-med kravet evt. er baseret i fordomme på nogen punkter og hvorvidt stå-mål-med kravet skal/bør tolkes som et papirmål, der skal indfries, eller om det også skal/bør holdes op mod folkeskolens konkrete resultater? Det er et udvekslingspunkt vi vil bevæge os rundt om på forskellige måder hen ad vejen og i andre indlæg).


Suppler evt. med et overordnet mål i forbindelse med det læringssyn I selv har - eksempelvis noget i denne dur: Hjemmeundervisningen har som overordnet formål, at bevare individets nysgerrighed, glæden ved at lære, og vedligeholde den iboende naturlige drift til at tilegne sig verden på stadigt mere og mere komplekse måder, både i eget selskab og sammen med andre.3: Beskriv de værdier, der ligger til grund for hvordan jeres HU-liv ser ud.


Hent evt. inspiration fra friskolers og privatskolers hjemmesider, fra andre HU'eres værdigrundlag, eller fra relevant litteratur og andre inspirationer. Et værdigrundlag skal beskrive de værdier, der ligger til grund for jeres HU-form - altså både afspejle det I reelt gør, og det I bestræber jer på. Der kan altid skrives til og ændres i et værdigrundlag, så det ikke låser jer fast, hvis I få nye erfaringer undervejs.


(Ekstra tip: Hvis I har tilsyn fra distriktsskolen, kan I evt. også se på de værdier der ligger til grund for distrikstskolens virke, og på den vis prøve at se, om der er nogle værdier der, som matcher jeres, for at støtte til at skabe et fælles sprog. Der kan godt være fælles værdier, selvom de i praksis forvaltes forskelligt, eller har forskellige vilkår at udfolde sig ud fra. Dette tip handler ikke om at tilpasse et værdigrundlag efter distriktsskolens, men blot om at få en opmærksomhed på, om der kunne være fælles bestræbelser, som kunne være relevante at trække frem - ikke nødvendigvis direkte i værdigrundlaget, men måske mere som fælles referencepunkter ved et afstemningsmøde eller i samtale. Det handler i udgangspunktet om at vi HU'ere kan medvirke til at skabe et fælles sprog, der er meningsfuldt for begge parter, og som tager udgangspunkt i reel virkelighed).4: Beskriv hvordan I dokumenterer og evaluerer.


Jeres værdier kan ligge til grund for, hvordan I har valgt at dokumentere og evaluere afhængigt af, i hvor høj grad I ønsker at jeres værdier, skal strømme ud i "alle led", og I hvor høj grad I vil have tilsynsform og HU-form til at matche. Særligt hvis I lægger vægt på selvevaluering frem for ydre evaluering, kan en beskrivelse af dokumentationsform og evalueringsform støtte til at skabe forståelse hos tilsyn og vise, at der er en pædagogisk velovervejet metode bag jeres valg. På den måde skabes der de bedst mulige vilkår for, at tilsyn kan matche den valgte HU-form og tilrettelægge et tilsyn, der ligger i tråd dermed. Tilsynet vil være interesseret i at få et indblik i hvordan den konkrete undervisning foregår, og om der sker en læringsprogression, og det er fuldt ud muligt at støtte til indblik i disse ting gennem dokumentation.


NB. når vi taler om dokumentation af den konkrete undervisning, så mener vi et konkret indblik i den undervisning, der reelt finder sted, og ikke blot en beskrivelse af undervisningsmetoden. Beskrivelsen af metoden bør være en del af værdibeskrivelsen, imens dokumentation af den konkrete undervisning indebærer indblik i det, der reelt har fundet sted.Inspiration til beskrivelse af værdier:


Det mest konkrete er, at der f.eks kan findes inspiration til hvordan, I kan beskrive jeres værdier på friskolernes og privatskolernes hjemmesider. F.eks. Freinet skolerne, Den Grønne Friskole, Livets skole, Montessori skoler og Steiner skoler. Efterskoler og højskoler kan også have nogle dejlige værdibeskrivelser, der bunder i Grundtvig. I kan også finde inspiration hos f.eks. Agile Learning centers, Sydbury skoler, og Alliance for Self-Directed Education.


Sandra Dodd, Grundtvig, Peter Gray, John Holt, Gordon Neufeld er navne på personer, der også kan inspirere til værdier i et frit læringsliv, hvor den voksne faciliterer læring frem for at undervise.


Bevægelser som f.eks. højskolebevægelsen, reformpædagogikken, afskoling og den relationsorienterede bølge v. f.eks. Jesper Juul og Erik Sigsgaard, og betegnelser som f.eks. interessebaseret læring med indre motivation, selvstyret læring og projektorienteret læring kan også lede til viden og information, der kan inspirere i skabelsen af ens eget HU-værdigrundlag.


Luna Maj Vestergaard har lagt sit ikke-skole værdigrundlag ud offentligt - her. Lunas værdibeskrivelse indeholder en eksemplificering af selvevaluering, og hvordan læring antages at foregå, ud fra den læringsforståelse hun har valgt at basere sin families HUliv på. Det kan være en god ide, at tilføje sådan en eksemplificering til sit værdigrundlag, da det styrker værdierne, at det på den vis tydeliggøres hvordan de omsættes i praksis. Vær dog opmærksom på, at sådan en eksemplificering ikke kan udgøre dokumentation af det, der konkret finder sted.Inspiration til dokumentation og evaluering:

  • Mange bruger det at lave logbog, dagbog, og at skrive små læringshistorier sammen med billeder og video til at give tilsyn et konkret indblik i den undervisning, og læringsprogression, der finder sted. Det gøres f.eks. i Googledocs, på Instagram eller ved at lave en hjemmeside, som en vej til at holde styr på dokumentationen.
  • Nogle HU-familier orienterer sig efter folkeskolens fællesmål, som en vej til at give tilsyn overskueligt indblik i HU-barnets læringsprogression. Det er på nuværende tidspunkt udelukkende kompetencemålene, der er lovbundet i Folkeskolen - så det kan være forskelligt, i hvor høj grad HU-familier benytter fællesmål. Nogle HU-familier orienterer sig efter alle de beskrevne trinmål og delmål, og nogle forholder sig udelukkende til de overordnede kompetencemål. Fællesmål kan følges trinvist ligesom i folkeskolen, eller bruges som en overordnet pejling, hvor der ikke tages hensyn til hvilket klassetrin et mål relaterer til i folkeskolen, og derved frigøres læringen fra niveauinddeling.


Nogle HUfamilier har en stærk værdi omkring, at børn ikke skal evalueres udefra, og at et tilsyn derfor ikke skal foregå som en ydre evaluering på nogen måde. Særligt i sådanne tilfælde er det vigtigt, at kunne være meget selvansvarlig, informerende og tydelig omkring værdier og metode, og at være åbent formidlende omkring den læring, der reelt finder sted, så tilsyn kan løse sin opgave, i forhold til at tilse hjemmeundervisningens forsvarlighed, uden at der skabes unødige og konfliktoptrappende dynamikker. Hvis HU'eren i disse tilfælde ikke har forståelse for, at tilsynet skal løse en lovbundet opgave, og derfor ikke giver tilsynet reel mulighed for at den opgave kan løses, så kan det - selvsagt - ende i at tilsyn ser sig nødsaget til netop at bruge ydre evalueringsværktøjer for at få en chance for at løse sin opgave. Når ydre evaluering ikke er ønskværdigt, er det derfor særligt relevant at binde værdigrundlag og evalueringsform sammen selv - altså selv lægge en tydelig rød tråd fra værdier og hen til konkret evalueringsform - for at kunne have så meget indflydelse på tilsynsprocessen som muligt. Der kan f.eks. beskrives, at selvevaluering er en værdi, der vejer tungt, og hvordan selvevaluering ser ud hjemme hos jer.


Optimalt er det hvis selvevalueringen ovenikøbet kommer til udtryk på konkrete måder, der kan indgå i dokumentationen til tilsynet. Her kan f.eks. Freinetpædagogikken bruges til både værdibeskrivelse og konkrete måder at støtte selvevaluering på. Agile Learning centers og Sudbury skolernes praksis kan også støtte med inspiration til værdibeskrivelser af selvevaluering og konkrete metoder dertil.


Hvis en kommune kører med automatiseret ensliggjort tilsynspraksis, der indbefatter ydre evalueringsværktøjer, så er en værdibeskrivelse med en tydelig rød tråd hen til en konkret beskrivelse af dokumentationsform og selvevalueringspraksis, samt konkret dokumentation af den konkrete undervisning, der reelt har fundet sted, og konkrete "selvevalueringsprodukter", en virkelig saglig, tungtvejende og bevisliggjort forsvarlig hjemmeundervisningspraksis, der indfrier tilsynets opgave nærmest uden at tilsyn behøver at løfte en finger. På den vis har man givet sig selv det bedste udgangspunkt for at tage en dialog med kommunen om, at der skal ændres på en evt. homogeniserende tilsynsform i forhold til ens egen familie specifikt.


(OBS: det vi skriver om i indlægget relaterer sig udelukkende til hvordan værdigrundlag kan støtte til samarbejde med tilsyn, og vi forholder os hermed ikke direkte til spørgsmålet om tilsynsbesøg i hjemmet, og et evt. tilsynsønske om samtale med både hjemmeunderviseren og den hjemmeunderviste. Vores eget ståsted i det er dog, at med god afstemning kan et tilsynsbesøg i hjemmet, og den relationsorienterede samtale, der flyder frit mellem alle parter, skabe vilkår, der kan bidrage til et frit læringsliv - særligt den selvstyrede form, hvor det også anses som værdifuldt at kunne formidle sin egen læring til andre, på relevant tilpassede vilkår selvfølgelig, og under forudsætning af at det er den voksne hjemmeunderviser, der bærer ansvaret for hjemmeundervisningens forsvarlighed).


Catt har skrevet lidt mere om dokumentation - her.Inspiration, der indeholder lidt om både værdier, dokumentation og evaluering:


Ania har skrevet lidt om værdier, dokumentation og evaluering - her.Disclaimer - Det vi skriver i indlægget her, er tænkt som inspiration. Vi kan selvsagt ikke lave en standard værdi vejledning, eller give standard værdiargumentationer, da hver HU-families situation og forløb med tilsyn er unik. Humlen er dog - jo bedre beskrevet og formidlet HU-praksis, des større sandsynlighed for, at tilsyn kan tilpasse sig HU-form, og des bedre kommunikationsværktøj har man i tilfælde af, at der skal indgåes dialog med tilsyn/den kommunale chef, for at imødegå en homogeniserende tilsynspraksis. Indlægget her kan ikke tages til indtægt som en fyldestgørende vejledning i det gode samarbejde med tilsyn, og der er mange spørgsmål, vi ikke går dybere ind i, f.eks. hvordan stå-mål-med kravet reelt kan/bør omsættes i praksis, spørgsmål i forhold til det reelle tilsynsbesøg og hvordan det kan foregå - f.eks. hvad det betyder, at tilsyn vil overvære undervisningen, og om tilsyn har ret til at samtale med den hjemmeunderviste. Sådanne spørgsmål er svære at svare entydigt på - særligt fordi der stadig skabes samarbejdserfaringer mellem HU'ere, tilsynsførende og kommuner landet over.