SKELNEN mellem registreret hjemmeundervisning og anden hjemmeundervisning:

12. oktober 2021
Forsøg på et relativt kort overblik over hvilken lovramme, der er relevant i forhold til henholdsvis registreret hjemmeundervisning og anden slags hjemmeundervisning.
REGISTRERET HJEMMEUNDERVISNING er den form for hjemmeundervisning, hvor ansvaret for undervisningspligten ligger ubetinget i hjemmet. Det er Grundlovens § 76 og kapitel 8 i friskoleloven, der udgør lovrammen for registreret hjemmeundervisning. Registreret hjemmeundervisning er ikke noget, der skal ansøges om lov til, det skal meddeles til kommunen, så det kan registreres, at ansvaret for undervisningspligtens opfyldelse ligger i hjemmet. Det er den registrerede hjemmeunderviser, der er at anse som skoleleder af "hjemmeskolen", og der er metodefrihed, så hjemmeundervisningen kan tilrettelægges på utallige måder - der værnes om demokrati, åndsfrihed, metodefrihed og forældreret ved at hjemmeundervisning ikke er tilskudsberettiget. Der er en masse dansk kulturhistorie bundet ind i grundlovsretten til registreret hjemmeundervisning, som er super relevant at hive frem i den kollektive hukommelse igen - det er dog for langt til opslaget her. Vores Facebookgruppe Frit Læringsliv i Danmark er til sparring og udveksling om den registrerede hjemmeundervisning. Vi sætter blandt andet spot på, at det ikke er nødvendigt med en læreruddannelse for at varetage undervisningspligten og at institutionaliseringen og skolificeringen af vores kultur komplicerer familie og børneliv unødigt. Læs lidt mere om lovrammen for registreret hjemmeundervisning her 🌱🌼HJEMMETRÆNING er en samlet betegnelse for træning af børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som forældre gennemfører i hjemmet med hjemmel i servicelovens § 32 og 32a. Hjemmetræning skal godkendes af kommunen. Læs lidt om hjemmetræning her. Der føres tilsyn med hjemmetræningen. Hvis en familie, der hjemmetræner deres barn også vil have undervisningspligten i hjemmet, og registrerer sig som sådan, så findes der i lovrammen for registreret hjemmeundervisning særlige paragraffer, som giver hjemmetrænende familier mulighed for at få specialpædagogisk bistand i hjemmeundervisningen - det benævnes i friskolelovens kapitel 8 § 34 stk. 3 og 4. Der føres tilsyn med hjemmeundervisningen på specialvilkår. 🌱🌼SYGEUNDERVISNING er den form for hjemmeundervisning, som skolerne er forpligtet til at tilvejebringe, når børn af forskellige årsager ikke kan møde frem i deres skole. Det er altså en form for hjemmeundervisning, hvor det fortsat er kommunen og skolen, der har ansvaret for at undervisningspligten opfyldes. En skole kan vælge forskellige løsninger - nogle sender en lærer ud og andre løser det ved hjælp fra online undervisning eller onlineskoler. Det er mange steder svært at få skolen til at overholde deres forpligtelse til sygeundervisning af de børn, der ikke kan møde frem - det er et komplekst systemisk problem, der skal bringes til f.eks. en socialrådgiver. Hvis en familie vil beholde retten til sygeundervisning, så skal indskrivningen i skolen opretholdes. Her er link til bekendtgørelsen om sygeundervisning. 🌱🌼TABT ARBEJDSFORTJENESTE: Familier der hjemmetræner og familier, der er nødsaget til at være hjemme med et barn, der ikke kan møde frem i skolen, eller hvor kommunen ikke kan stille med et relevant skoletilbud, kan få tilkendt tabt arbejdsfortjeneste (TAF). Det vil sige, at der er situationer hvor familier, der ser sig tvunget ud i registreret hjemmeundervisning, godt kan blive tilkendt TAF - f.eks. når en familie er godkendt til hjemmetræning, eller hvis kommunen ikke kan frembringe et relevant skoletilbud, og familien dermed ser sig tvunget til selv at stå for undervisningspligtens indfrielse i en periode. Vær opmærksom på at det ikke er sikkert, at kommunen er bekendt med, at der godt kan tilkendes TAF til familier, der er tvunget ud i registreret hjemmeundervisning, og at der ikke er garanti for at opnå fuld TAF. Scenarier med sygeundervisning - altså hjemmeundervisning hvor undervisningspligtens indfrielse fortsat er skolens ansvar - kan også tilkendes TAF. TAF gives for en periode og forlængelse kan opnås. Kommunen tager løbende stilling til den konkrete situation. Det er serviceloven, der beskriver lovrammen omkring TAF - læs her. Der er desuden denne principafgørelse, der kan være relevant for de familier, der er registrerede hjemmeundervisere på baggrund af manglende relevant skoletilbud, er under ordningen om sygeundervisning, eller som er godkendt til hjemmetræning - læs her. 🌱🌼ONLINESKOLE er et privat undervisningstilbud, som kan benyttes af både skoler og registrerede hjemmeundervisere. Skoler kan bruge tilbuddet f.eks. i forbindelse med deres lovforpligtelser i relation til sygeundervisning. Ved sygeundervisning er det skolen/kommunen, der betaler for online skolen, og online-undervisningen skal derfor leve op til folkeskolens eller friskolelovens rammer for undervisning. Når registrerede hjemmeundervisere vælger at benytte sig af en onlineskole som en del af hjemmeundervisningen, da skal den registrerede hjemmeunderviser selv betale for det. Det er den, der står registreret som varetager af hjemmeundervisningen, der har ansvaret for indfrielsen af undervisningspligten og også ansvaret for at varetage kommunikationen med tilsynet, og formidlingen af hjemmeundervisningen under tilsynsbesøgene.


Onlineskolernes dobbeltrolle har indflydelse på formidlingen om den registrerede hjemmeundervisnings muligheder, og vi anser det som essentielt at gøre opmærksom på den dimension. Onlineskolerne kan, på nogen måder, opretholde skolificering - f.eks. forestillingen om, at lærere er bedre til at varetage børns uddannelse og at folkeskolens fællesmål og niveauinddeling er nødvendig for at indfri lovrammen omkring HU. Onlineskole kan være det helt rette tilbud og støtte for nogen, og er en vigtig del af den samlede vifte af muligheder, men udgør ikke i sig selv en fuld repræsentation af mulighederne i et HUliv. Dobbeltrollen gør sig iøvrigt også gældende for de digitale platforme, der både servicerer skoler og registrerede hjemmeundervisere. 🌱🌼NEDLUKNINGS-HJEMMESKOLE. Vi nævner denne form for hjemmeskole som rosinen i pølseenden. Det kommer med på falderebet, fordi vilkårene for og følgerne af nedluknings-hjemmeskolen stadig er oppe i tiden på forskellig vis. Selvom nedluknings-hjemmeskolen har givet nogle familier mulighed for at opdage, at deres barn blomstrede op uden skoling, så kan vilkårene for nedluknings-hjemmeskole på ingen måde sammenlignes med vilkårene for et registreret hjemmeundervisningsliv. Forskning relateret til nedluknings-hjemmeskolen er udelukkende brugbar i forhold til at debattere vilkårene på skoleområdet. Nedluknings-hjemmeskolen hører under skolelovgivningen - både folkeskoleloven og den del af friskoleloven, der vedrører de frie og private skoler. I nedluknings-hjemmeskolen ligger ansvaret for undervisningspligten stadig hos skolen. 🌱🌼Vi håber, at kunne følge op på dette opslag i vores facebookgruppe, med en serie af opslag fra registrerede HUere under hashtagget #fritlæringsliv , for at understrege hvor dejligt det kan være at tage undervisningspligten og beslutningskraften hjem. 🌱🌼